Pastor – Jonathan Fu

Elder – Joseph Mei

Governing Board members:

Secretary – Tieliang Yan

Treasurer – Becky Chow

Administration – Yuncheng Wang

Christian Education – Elder Joseph Mei

Worship – Elizabeth Kao

Missions & Fellowship – Betty Mei

Representative from Deacon Board – Tieliang Yan

Deacon Board members:

Hang Li, Yun Wu, Tao Han, and Tieliang Yan